Общи Условия

Запознайте се с общите условия за ползване на уебсайта

Общи условия за ползване на уебсайта

Използвайки този уебсайт, Вие се съгласявате с условията изложени по-долу за ползването му и за предоставянето на посредническа услуга от разстояние от страна на „ХР ЕНЕРДЖИ“ ООД,  наричан за краткост компанията. Моля  прочетете ги внимателно.

Настоящите общи условия  регулират отношенията между „ХР ЕНЕРДЖИ“ ООД и клиентите на услуги (наричани още „потребители“, „Клиенти“), които чрез използването на сайта www. xr-energy.com в реално време възлагат чрез електронна поръчка на Дружеството в качеството му на посредник да сключи от тяхно име и за тяхна сметка съответната услуга срещу възнаграждение, което се включва в премията.

За ползването на услуги през уебсайта и сключването на договора с компанията не се изисква регистрация на потребителя.

I. ПРЕДМЕТ

Чл. 1. Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между ХР ЕНЕРДЖИ ООД, с. Мъдрево, ул. Хaн Кубрат 8, наричано по-долу за краткост КОМПАНИЯТА, и клиентите, наричани по-долу КЛИЕНТИ, на сайта www.xr-energy.com, наричан по-долу САЙТЪТ.

ІІ. ДАННИ ЗА КОМПАНИЯТА

Чл. 2. Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:

 1. Наименование на компанията: ХР ЕНЕРДЖИ ООД
 2. Седалище и адрес на управление: с. Мъдрево, ул. Хaн Кубрат 8
 3. Адрес за упражняване на дейността гр. Русе, бул. “Липник” №54, търг. комплекс “Олимп”, м-н 4
 4. Данни за кореспонденция: гр. Русе, бул. “Липник” №54, търг. комплекс “Олимп”, м-н 4
 5. Вписване в публични регистри: ЕИК 206933115
 6. 6. Надзорни органи:

(1) Комисия за защита на личните данни

Адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2,

тел.: (02) 940 20 46

факс: (02) 940 36 40

Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg

Уеб сайт: www.cpdp.bg

(2) Комисия за защита на потребителите

Адрес: 1000 гр. София, пл.”Славейков” №4А, ет.3, 4 и 6,

тел.: 02 / 980 25 24

факс: 02 / 988 42 18

гореща линия: 0700 111 22

Уеб сайт: www.kzp.bg

III. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА САЙТА

Чл. 3. Сайтът е достъпен на адрес в Интернет www. xr-energy.com, чрез който клиентите имат възможност да сключват договори за предлаганите от компанията услуги, включително юридически, кредитни, застрахователни, куриерски услуги, както и подбор на персонал, парични преводи, тайно пазаруване, коли под наем и др.

Чл. 4. Компанията предоставя услугите и гарантира правата на клиентите, предвидени в закона, в рамките на добросъвестността, възприетите в практиката, потребителското или търговското право критерии и условия.

Чл. 5. (1) Клиентите сключват договор за услуга, спрямо предлаганите от сайта чрез интерфейса на компанията, достъпен на страницата му в Интернет или друго средство за комуникация от разстояние.

(2) По силата на сключения с клиентите договор, компанията се задължава да предостави услуга.

(3) Клиентите заплащат на компанията възнаграждение за услугата съгласно утвърдени тарифи и настоящите общи условия.

Чл. 6. (1) Клиентите и компанията се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка със сключването и изпълнението на договора за услуга могат да бъдат извършвани по електронен път и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и чл. 11 от Закона за електронната търговия.

(2) Компанията и клиентите се съгласяват и признават, че в отношенията помежду им при използване на уебсайта и предлаганите на него услуги чрез използването на Менюто  „Изпрати запитване“ и натискане на бутона се отправя официално запитване, спрямо което  всеки потребител имате определени права съгласно Закона за предоставяне на финансови услуги от разстояние, посочени по-долу. По силата на този договор за възлагане потребителят възлага, а компанията приема срещу възнаграждение да Ви посредничи:

– за сключване от името на клиента и за негова сметка на договор при условия и със компания, която е изпрана от последния, използвайки сайта или

–  за заплащане на поредна вноска по действащ договор.

Възлагателният договор с компанията се счита сключен от датата на подаване на електронна поръчка от клиента чрез този уебсайт. Договорът се сключва за конкретна подадена поръчка и се прекратява с прекратяване на предмет на този договор или по взаимно съгласие на страните.

При направено запитване през сайта, клиентът получава автоматично генериран имейл, с който се потвърждава получаването на заявката му.

III. ИЗПОЛЗВАНЕ НА САЙТА

Чл. 7. (1) За да използва сайта за сключване на договори за услуги клиентът, следва да избере вида услуга, да попълни данни за контакт – три имена, актуален телефонен номер, имейл, стойност и да натисне бутона „Изпрати запитване“. Клиентът има възможност да въведе допълнителна информация, която счита за относима.

(2)  С попълване на данните си и натискане на бутоните ” Запознат съм с “Политиката за поверителност на личните данни” в този сайт “, „Желая да получа отговор на запитване“ и „Декларирам, че имам навършени 18 години“ клиентът декларира, че е запознат с тези общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва.

(3) Компанията потвърждава извършеното от клиента запитване чрез изпращане на писмо на посочения електронен адрес.

Чл. 8. (1) Електронният адрес, предоставен при първоначалната регистрация на клиента, както и всеки следващ електронен адрес, използван за обмен на изявления между клиента и компанията, е „Основен електронен адрес“ по смисъла на тези общи условия. Клиентът има право да променя своя Основен контактен електронен адрес.

(2) При постъпване на заявка за промяна на Основния контактен електронен адрес, клиентът изпраща искане за потвърждение на промяната. Искането за потвърждение се изпраща на компанията от посочения от клиента нов основен контактен електронен адрес.

(3) Промяната на основния контактен електронен адрес се извършва след потвърждение от клиента, изразено чрез препратка, съдържаща се в искането за потвърждение, изпратено от компанията на посочения от клиента нов основен контактен електронен адрес.

(4) Компанията информира клиента за извършената промяна, чрез електронно писмо, изпратено на посочения от клиента Основен контактен електронен адрес преди извършването на промяната му по ал. 2.

(5) Компанията не носи отговорност пред клиента за неправомерна промяна на Основния контактен електронен адрес.

(6) Компанията  може да изисква от клиента използването на Основния контактен електронен адрес в специфични случаи.

IV. ТЕХНИЧЕСКИ СТЪПКИ

Чл. 9. (1) Клиентите използват предимно интерфейса на страницата на компанията, за отправят запитвания по предлаганите услуги.

(2) Договорите за услуги се сключват на български език.

(3) Изпращат се на посочения от клиента имейл за преглед и писмено потвърждение.

(4) Страна по договора с компанията е клиентът съгласно данните, предоставени при запиване.

(5) Компанията включва в интерфейса на Интернет страницата си, технически средства за установяване и поправяне на грешки при въвеждането на информация, преди да бъде направено изявлението за сключване на договор за услуга.

(6) Този договор се счита за сключен от момента на подписване от страна на клиента и компанията.

(7) За сключването на договора за услуга, компанията изрично уведомява клиента по подходящ начин чрез електронни средства.

(8) Изявлението за сключване на договора и потвърждението за неговото получаване се смятат за получени, когато техните адресати имат възможност за достъп до тях.

(9) Компанията доставя услугите на клиента и не носи отговорност в случай, че посочените от клиента данни са неверни или заблуждаващи.

V. ОСОБЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КОМПАНИЯТА. ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Чл. 10. Правилата на настоящия раздел VI от тези общи условия се прилагат спрямо клиенти, за които според данните, посочени за сключване на договора за услуга, може да се направи извод, че са потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите, Закона за електронната търговия и/или на Директива 2011/83/EC на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2011 година.

Чл. 11. (1) Основните характеристики на услугите, предлагани от компанията са определени в профила на всяка услуга на сайта на компанията.

(2) Цената на услугите с включени всички данъци се определя от компанията и се предоставя като информация на клиентите в един от следните моменти преди сключване на договора:

– При избиране на услугите за сключване на договора за покупко-продажба;

– След изпращане и запознаване с договора за услуга и непосредствено преди подписването му.

(3) Начинът на изпълнение на договора се определя в настоящите общи условия, както и информацията, предоставена на клиента в сайта на компанията.

(4)  Клиентите се съгласяват, че цялата изискуема от Закона за защита на потребителите информация може да бъде предоставяна чрез интерфейса на платформата на сайта или електронна поща.

Чл. 12. (1) Потребителят се съгласява, че компанията има право да приема авансово плащане за сключените с потребителя договори за услуги.

(2) Потребителят избира самостоятелно дали да заплати на компанията цената на услугите преди или в момента на изпълнението им.

Чл. 13. (1) Потребителят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор в срок 14 дни, считано от датата на приемане на услугата чрез единния формуляр за отказ от договора. Информация за упражняване на правото на отказ е достъпна на сайта на компанията. Потребителите могат да използват и друго недвусмислено изявление, което може да бъде записано на траен носител.

(2) Правото на отказ по ал. 1 не се прилага в следните случаи:

 1. за услуги съобразно индивидуални изисквания;
 2. за услуги, които са проведени в период на информационна промоционална кампания.

(3) Когато компанията не e изпълнила задълженията си за предоставяне на информация, определени в Закона за защита на потребителите, Потребителят има право да се откаже от сключения договор в срок до една година и 14 дни, считано от датата на получаване на услугата. Когато информацията е предоставена на потребителя в рамките на срока за отказ, същият започва да тече от датата на предоставянето й. Потребителят има право да отправи изявлението за отказ по този член директно пред компанията.

(4) Когато Потребителят е упражнил правото си на отказ от договора от разстояние или от договора извън търговския обект, компанията възстановява всички суми, получени от Потребителя, без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която е била уведомена за решението на Потребителя да се откаже от договора. Компанията възстановява получените суми, като използва същото платежно средство, използвано от потребителя при първоначалната трансакция, освен ако потребителят е изразил изричното си съгласие за използване на друго платежно средство и при условие че това не е свързано с разходи за Потребителя.

(5) При упражняване на правото на отказ, разходите за извършените услуги са за сметка на потребителя и от сумата, която Потребителят е платил по договора се удържат разходите за услугата.

(6) Потребителят може да упражни правото си на отказ от договора с компанията като отправи писмено изявление до компанията чрез стандартния формуляр за отказ от договора.

Чл. 14. (1) Срокът на услугата и началният момент, от който тече, е определен за всяка услуга поотделно при сключване на договора с потребителя чрез сайта на компанията.

(2) В случай че потребителят и компанията не са определили срок, срокът на изпълнение на услугите е 30 работни дни, считано от датата, следваща изпращането на потвърждението за сключване на договора  от потребителя до компанията.

(3) Ако компанията не може да изпълни договора поради това, че не разполага с неободимия ресурс или е прекратила предлагане на съответната услуга, ресорен служител е длъжен да уведоми за това Потребителя и да възстанови платените от него суми.

Чл. 15. (1) Компанията изпълнява услугите на потребителя след удостоверяване на изпълнението на изискванията за предоставяне на информация на потребителя съгласно Закона за защита на потребителите.

(2) Потребителят и компанията удостоверяват обстоятелствата по ал. 1 писмено, освен ако е уговорено друго.

VI. ДРУГИ УСЛОВИЯ НА КОМПАНИЯТА

Чл. 16. Компанията предоставя услугата на клиента в определения при сключването на договора срок.

Чл. 17. Като задължено лице по ЗМИП, компанията е длъжна да идентифицира клиентите си и да изисква от тях да представят декларация за произход на средствата преди извършването на операции или сключване на сделка в случаите и на стойност определена в ЗМИП. При наличие на обстоятелства, при които компанията трябва да идентифицира клиентите си, тя има право да изиска документи и информация, съгласно ЗМИП и Правилника за прилагане на ЗМИП, за да извърши идентификация.

Чл. 18. Клиентът трябва да уведоми компанията незабавно ако  услугата не отговаря на очакванията му.

VII. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Чл. 19. (1) Компанията предприема мерки за защита на личните данни на клиентите съгласно Закона за защита на личните данни.

(2) От съображения за сигурност на личните данни на клиентите , компанията ще изпрати данните само на e-mail адрес, който е бил посочен от клиента в момента на изпращане на запитването.

(3) Компанията приема и обявява на сайта си Политика за защита на личните данни.

(4) Клиентите се съгласяват, че компанията има право да обработва личните им данни, необходими за подготовка на договора за услуга и изпълнението на същия.

Чл. 20. (1) Във всеки момент компанията има право да изисква от клиента да се легитимира и да удостовери достоверността на всяко едно от обявените по време на сключване на договора обстоятелства и лични данни.

VIII. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Чл. 21. (1) Настоящите общи условия могат да бъдат изменяни от компанията, за което последният ще уведоми по подходящ начин всички клиенти, които имат сключени договори за услуга.

(2) Компанията и клиентите се съгласяват, че всяко допълване и изменение на тези общи условия ще има действие спрямо клиента след изричното му уведомяване от компанията и ако клиентът не заяви в предоставения му 30-дневен срок, че ги отхвърля.

(3) Клиентът се съгласява, че всички изявления на компанията, във връзка с изменението на тези общи условия ще бъдат изпращани на адреса на електронната поща, посочена от клиента, при отправяне на запитване. Клиентът се съгласява, че електронните писма, изпратени по реда на този член не е необходимо да бъдат подписани с електронен подпис, за да имат действие спрямо него.

Чл. 22. Компанията публикува тези общи условия на адрес сайта си заедно с всички допълнения и изменения в тях.

IX. ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл. 23. Настоящите общи условия и договора на клиентите с компанията се прекратяват в следните случаи:

 • при прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от страните по договора;
 • по взаимно съгласие на страните в писмен вид;
 • едностранно, с предизвестие от всяка от страните в случай на неизпълнение на задълженията на другата страна;
 • при обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълнява задълженията си;
 • при изземване или запечатване на оборудването от държавни органи;
 • в случай на упражняване на право на отказ съгласно чл. 55, ал. 1 от Закона за защита на потребителите. В този случай се прекратява само договорът за услуга на съответната услуга, ако правото на отказ от договора е приложимо за съответната категория услуги.

  X. ДРУГИ УСЛОВИЯ

  Чл. 24. Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези общи условия няма да води до недействителност на целия договор.

  Чл. 25. За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат законите на Република България.

  Чл. 26. Всички спорове между страните по този договор ще бъдат разрешавани от компетентния съд или Комисията за защита на потребителите.

  Чл. 27. Компанията няма да извършва обработване на лични данни на потребителите посещаващи сайта чрез автоматизирани технологии тип “бисквитки”.